Fundacja "PCKK"

Fundacja "PCKK" Edukacja i Rozwój      

Nr KRS 0000825732                                  Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie w rozwoju osobistym, edukacyjnym i społecznym dorosłych, młodzieży oraz dzieci
 2. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz zawodowej młodzieży i dorosłych, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem.
 3. Wspieranie działań związanych z ochro­ną praw i wolności dzieci i młodzieży, profilaktyki społecznej, rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywa­telskiego przez edukację oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży.
 4. Aktywizacja i wspieranie osób w wieku emerytalnym.
 5. Pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa, wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem.
 6. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem.
 7. Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, szerzenie idei uczenia się przez całe życie.
 8. Wpieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Promowanie idei wolotariatu i wspieranie działań wolontariackich.
 10. Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wspieranie działań proekologicznych.
 11. Wspieranie działalności prozdrowotnej, sportowej i rekreacyjnej.
 12. Wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji i seminariów oraz wizyt studyjnych i wymian międzynarodowych.
 2. Organizowanie wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, w tym także organizowanie konkursów.
 3. Organizowanie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Prowadzenie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Realizację projektów o wymiarze lokalnym i międzynarodowym.
 6. Prowadzenie Centrum Kompetencji Seniorów.
 7. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych.
 8. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, podmiotami, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
 9. Ciągłe doskonalenie kompetencji zarządu oraz kadry pracującej na rzecz Fundacji.

Kalendarz