Rozwój kompetencji seniorów w wymiarze europejskim - nabór na warsztaty w Palermo

 Fundacja PCKK ogłasza nabór do mobilności edukacyjnej do Palermo.

Uczestnikami / uczestniczkami wyjazdu edukacyjnego do Palermo mogą być aktualni Słuchacze Centrum Kompetencji Seniorów, prowadzonego przez Fundację PCKK w Jeleniej Górze.

Wyjazd edukacyjny realizowany będzie w ramach programu Erasmus+.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-26.11.2023 r.

Zgłoszenia do 16 października 2023 r.

Warsztaty w Palermo są drugą mobilnością edukacyjną w projekcie, wobec tego osoby uczestniczące w mobilności edukacyjnej w Kownie nie mogą aplikować.

Prosimy o świadome podejmowanie decyzji, gdyż podróż odbędzie się samolotem i nie będzie można dokonać zmiany osoby, gdyby ktoś zrezygnował.

Warsztaty będą odbywały się w Centrum Edukacji Dorosłych, którego większą część słuchaczy stanowią uchodźcy z Afryki.

Znajomość angielskiego nie jest wymagana, ale mile widziana.

Uczestnicy mobilności będą:

 • brali udział w edukacji w środowisku międzynarodowym

 • poznają przykłady ciekawych aktywności związanych z ekologią

 • zaprezentują dobre praktyki działalności CKS w formie cyfrowej

 • poznają elementy kultury kraju goszczącego

 • wezmą udział w animacjach językowych, poznając podstawowe zwroty i słownictwo w języku kraju goszczącego.


Rekrutacja zaczyna się w dniu 6.10.2023, a kończy się 16.10.2023 r.
Będzie przebiegała zgodnie z poniższymi zasadami (kompletny regulamin projektu jest dostępny tutaj):

§4 PROCES REKRUTACJI DO MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH

 1. W projekcie zostaną zrealizowane dwie mobilności edukacyjne i do każdej z nich będzie prowadzona osobna rekrutacja.

 2. Terminy rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie www.fundacjapckk.org.pl. oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Słuchaczka/słuchacz może wziąć udział w jednej mobilności.

 4. Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w projekcie wypełnia dokumenty rekrutacyjne i przekazuje do sekretariatu w siedzibie Fundacji PCKK Edukacja i Rozwój lub wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

 5. Wpływ zgłoszenia jest odnotowany z zapisaniem daty złożenia.

 6. Komplet dokumentów rekrutacyjnych dostępny jest w sekretariacie w siedzibie Fundacji oraz na stronie www.fundacjapckk.org.pl.
  Na stronie www.fundacjapckk.org.pl dostępny jest też formularz rekrutacyjny online.    

 7. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prezes Fundacji, w skład której wchodzą 3 osoby.

 8. Kryteria kwalifikowania do uczestnictwa w projekcie:

 1. W projekcie mogą wziąć udział aktualni słuchacze i słuchaczki Centrum Kompetencji Seniorów. 

 2. Kryteria plasujące:

 • ilość lat aktywności w CKS, liczona od 2018 r.

 • aktywność w działaniach CKS w latach 2020-2023, weryfikowana listami obecności

 • aktywny udział w projektach realizowanych przez Fundację PCKK

 • niskie wykształcenie.

 1. Uczestnicy projektu / mobilności edukacyjnej zobowiązują się do:

 • aktywnego uczestnictwa w działaniach edukacyjnych

 • przygotowania prezentacji w wersji cyfrowej

 • godnego reprezentowania Fundacji PCKK

 • uczestnictwa w ewaluacji projektu

 • aktywnego upowszechniania informacji o działaniach projektowych.

 1. Komisja rekrutacyjna, na podstawie złożonych formularzy dokona wyboru uczestników. Zostanie utworzona lista rezerwowa. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 17 października 2023 r.


Ważne informacje dotyczące mobilności:
 • podróż samolotem;
 • zakwaterowanie w hotelu, w pokojach 2 lub 3-osobowych;
 • całodniowe wyżywienie.
(można też wypełnić i złożyć dokumenty w sekretariacie)

Komentarze

Kalendarz